Director Chen Yao-qi & painter Yuan Zhan visiting Sophie Hong Flagship Store 2009.4.7

director Chen Yao-qi, painter Yuan Zhan and Sophie Hong 2009

director Chen Yao-qi, painter Yuan Zhan and Sophie Hong 2009

Related topics: , ,