ITAT 2008 China Fashion Forum

Lai Sheng-chuan, Hsu Shun-ying, Sophie Hong, and Huang Song-yong

Lai Sheng-chuan, Hsu Shun-ying, Sophie Hong, and Huang Song-yong

Sophie Hong during her interview

Sophie Hong during her interview

Related topics: , , , , , ,