Wang Xin-xin wearing Sophie Hong

Wang Xin-xin 2005.11 photo by Hsu Pei-Hung

Wang Xin-xin 2005.11 photo by Hsu Pei-Hung

Wang Xin-xin wearing Sophie Hong in Stage drama 「Rouge」

Wang Xin-xin wearing Sophie Hong in Stage drama 「Rouge」

Wang Xin-xin wearing Sophie Hong in Stage drama 「Rouge」

Wang Xin-xin wearing Sophie Hong in Stage drama 「Rouge」

Related topics: , ,