Yann Fanch Kemener 穿洪麗芬

yann-fanch-kemener-tuchan

音樂家 Yann Fanch Kemener 穿洪麗芬

Musician Yann Fanch Kemener in Sophie Hong

音樂家 Yann Fanch Kemener 穿洪麗芬

Musician Yann Fanch Kemener in Sophie Hong (middle)

音樂家 Yann Fanch Kemener 穿洪麗芬 (中間)

Musician Yann Fanch Kemener in Sophie Hong

音樂家 Yann Fanch Kemener 穿洪麗芬